Dragørs muligheder for byudvikling

Den Konservativegruppe foreslog i september måned 2015 på kommunalbestyrelsens møde, at vi som kommune skulle rette henvendelse til ministeren og trafikudvalget. Ideen var at invitere dem på et besøg i Dragør, hvor de med egne øjne og ører kunne erfare, at der er væsentligt mindre støjbelastning end svarende til de oprindelige støjgrænser, og at en byudvikling kan finde sted uden gene for borgerne.

Konservative ønskede at sætte fokus på Dragørs kommune muligheder for byudvikling. Et stort flertal i kommunalbestyrelsen bestående af de landspolitiske partier og Asger Larsen stemte for Konservatives forslag.

Ministeren har nu afvist at gå i yderligere dialog med kommunen, og der er ingen tvivl om, at med den nuværende regering kommer vi ikke til at byudvikle. Trist og kedeligt at blive afvist, når vi nu ønsker dialog. VI forsøgte og det lykkedes ikke. Sådan er politik nogle gange, og det slår ikke den Konservative gruppe ud af kurs. Vi fortsætter kampen for et styrket Dragør på alle områder.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup

 

Miljøminister Kirsten Brosbøls svar på din henvendelse af 2 oktober 2014

Kære Eik Dahl Bidstrup

Tak for dit brev af 2. oktober 2014 vedrørende et møde for at drøfte muligheden for boligudbygning i Dragør Kommune. Jeg vil samtidig takke på vegne af transportminister Magnus Heunicke, som har bedt mig svare for os begge.

Jeg har forståelse for dit ønske om at kunne byudvikle i Dragør Kommune, men må dog samtidig oplyse dig om, at regeringen ønsker at fastholde Københavns Lufthavn som et centralt knudepunkt for lufttrafik, og at det derfor er afgørende at sikre en planlægningsmæssig ramme, som understøtter og styrker lufthavnen.

Den samlede støjbelastning af lufthavnens omgivelser viser en faldende tendens i perioden 1996 – 2012, men kan ikke betragtes isoleret. Støjvilkårene og de tilhørende støjkonsekvenszoner skal således tage højde for eventuelle variationer i støjbelastningen, så det under alle driftsforhold kan sikres, at der ikke sker en uacceptabel støjpåyirkning af omgivelserne. Eventuelle fordele i forhold til støj forventes endvidere at blive udlignet af en stigning i flytrafik frem mod 2020.

Af hensyn til den fremtidige drift og udvikling af lufthavnen, er der derfor heller ikke lagt op til indskrænkninger af de eksisterende støjvilkår for lufthavnen i den nyligt afgjorte revurdering af miljøgodkendelsen for Københavns Lufthavn. Denne afgørelse følger, at restriktionsområderne for byudvikling i Dragør Kommune er videreført uændret fra Fingerplan 2007 til Fingerplan 2013.

For at sikre gode vilkår for den fremtidige udvikling af Københavns Lufthavn er der derfor ikke mulighed for at foretage boligudbygning nord for Kirkevej. Jeg finder derfor heller ikke tilstrækkeligt grundlag til at mødes om sagen.

Med venlig hilsen
Kirsten Brosbøl