Budgettale 2019-2022

Budget 2019-2022 har ikke været nogen let opgave. For nogle af partierne i Dragør kommune. Det bevidner de seneste to ugers debat også om, og ikke mindst de mange fremmødte i dag.

Jeg vil i min budgettale tage udgangspunkt i lidt af de påstande der har været de seneste 14 dage, dernæst vil jeg give Konstitueringsflertallets budget, et par ord med på vejen. Og endelig vil jeg selvfølgelig fortælle, hvordan Konservatives budget ser ud, og hvordan kommunens økonomi vil være, hvis der blev ført en borgerlig politik i Dragør. Hvilket der jo desværre ikke bliver gjort.

Siden AOV offentliggjorde deres budgetforlig har der for borgerne været store protester. Protester der går på Vandlandet, lukningen af meningshedsbørnehaven og så lukningen af SFO og forringelser på ældreområdet. I denne debat har Borgmesteren fremført, at de mange protester er styret af oppositionen og det er partisoldater der kritisere. Jeg kan berolige borgmesteren med, at godt nok har vi mange medlemmer i Konservative, AOV budgetforlig giver medlemsfremgang, men at tro at alle vores medlemmer er så aktive, kan vi berolige jer med, er ikke tilfældet. Her er vi Konservative nok ikke så anderledes end jer partier på Venstrefløjen i Dragør. Og beskyldninger om internettrolde har også hersket. Jeg skal ikke gøre mig klog på trolde, men konstatere, at mens Venstre folk i Dragør annoncerer at de vil holde pause fra facebookdebatten og ikke ønsker dialog, ja så træder fremtrædende venstre mand fra Kbh frem og forklarer Venstres politik i Dragør.

I jeres budgetforlig er der flere ting der bekymret os meget. Som I ved takkede vi nej til at stemme for jeres forslag, da vi kun måtte være med, hvis vi accepterede jeres fem ultimative krav.

Årsagen til dette er, at vi kun måtte være med, hvis vi accepterede fem ultimative krav som er; 1)Der bygges almene boliger på Engvej og ejerboliger. 2) Der etableres en White Water Park, 3)Der etableres maritime nyttehaver, 4)Der hjemsendes to flygtninge pr. år, 5)Der gives gratis psykologbehandling til alle mellem 18-25 år

For det første er der jeres WWP. Det er efter vores opfattelse helt forkert at bruge anlægsmidler på dette, når vi på generelle anlæg og bygninger har et massivt efterslæb. At pakke det ind i der kommer en folkets park gør det ikke bedre. At tro at det er noget de unge går op i, at kunne sætte sig hen i en park er helt forkert. Og for de voksne er der masser af andre grønne områder i Dragør. Det er i vores optik ganske enkelt uforsvarligt at bruge anlægskroner til dette, når vi har store efterslæb andre steder og endda er i en situation, hvor vi ingen gang har penge på kistebunden til at udnytte vores samlede anlægsramme. I en sådan situation bør vi bortprioritere det der kunne være sjovt, men ikke nødvendigt.

Det andet er jeres lukning af Menighedsbørnehaven. Vi har hørt både Lisbeth Dam Larsen og Morten Dreyer udtale, at de jo selv kan beslutte om de lukker. Nej Morten og Lisbet. I fjerner tilskuddet og dermed eksistensen. Og at tale for en privatisering og det lyksagelige i dette, er da helt paradoksalt at Socialdemokraterne er bannerfører for. Og endelig gør det ondt helt ind i et Konservativt hjerte at fjerne det selvejende begreb. At vi netop har en kirkelig selvejende børnehave er  kun en gevinst og et godt supplement til de kommunale institutioner. Men sådan skal det jo ikke være mere. Samtidig medfører jeres lukning af både Meningheden og Høgevænget at der formentlig kommer til at mangle pladser fremover, og her har i ikke afsat en krone til udvidelse af eksisterende institutioner. Med andre ord tager i et opgør med vores såkaldte Dragør norm i institutionerne som vi ellers har brøstet os med som kommune i mange år. Og for de lidt større børn lukker i SFO; stuver børnene sammen i eksisterende klasselokaler og kvitterer over for forældrene, med et girokort med højere forældrebetaling.

For det tredjer ser vi med stor alvor og bekymring for jeres reduktioner på ældreområdet. En ændret visitering til hjemmeplejen der kun har økonomi for øje, er I hvert fald ikke at sætte borgeren i centrum. Og at sammenlægge aftensygeplejen med Enggården, skaber formentlig kun serviceforringelser begge steder.

For det fjerde er der hele jeres byggeplan om at bygge almene boliger. Vi får ikke en krone ud af dette som kommune. Tværtimod skal vi have penge op af lommen til at finansiere en procentdel af byggeriet og vi kommer til at sælge vores grunde billigt. Ikke lige den strategi de fleste kommuner vil vælge, når man er økonomisk presset. Man kan faktisk sige at I vælger at gå jeres helt egen vej.

For det femte vil I give alle unge mellem 18-25 år gratis psykologbehandling. VI syntes det er vigtigt at børn og unge får hjælp, men at gøre det til en kommunal kerneopgave at alle unge skal have betalt gratis psykolog, mener vi både er økonomisk uansvarlig, en massiv udvidelse af velfærdsydelserne. Men vigtigst af alt, syntes vi faktisk at det er at forringe vilkårene og tilbuddene til de unge der har været udsat for svigt og har et reelt behov for psykologsamtaler. Dem skal vi tage os godt af og ikke sygeliggøre alle livskriser, hvor psykologen er svaret på alt.

Kan vi så spare 20 millioner uden det gør ondt. Svaret er nej, men vi kan gøre meget hvis vi tænker os om og tager en ordentlig dialog. Og det får mig så til at tale om det eneste borgerlige budgetforslag der er fremlagt til afstemning i Økonomiudvalget men desværre stemt ned. Konservatives forslag.

Fra 2020 er der råderum i vores anlægsramme, men her er vi udfordret af, at vi faktisk ikke har penge til at anvende anlægsrammen fuldt ud. Derfor skal vi være meget varsomme med, hvad vi vil anvende vores penge til. Derfor må og skal vores første opgave være at få styr på driften, bygge vores likviditet op og så revurdere vores anlægsprojekter. Og her indgår altså ikke, i en Konservative politik, et vandland til et tocifret millionbeløb, hvor Dragør kommune skal starte med at skyde 3,5 millioner i projektet. I stedet er der behov for, at vi rykker tæt sammen i bussen, tilsidesætter vores partibehov og får styr på driften. Med AOVs budgetforslag virker det mest af alt til, at vi sidder i en Venstres førerløse busser på vej mod afgrunden.

Hvor henter vi så vores besparelser. For det første tager vi alle de budgettilpasninger som forvaltningen har peget på, der ikke giver en direkte serviceforringelse. Det er der nogle af, som fx tilpasning af budgetudgifter til det faktiske forbrug, ændring af håndtering af pensionsmidler, tilpasning og andre mindre tilpasninger af teknisk karakter. Dernæst er der to banebrydende besparelser, som ændring af udgiftsniveauet til kommunalbestyrelsen og endelig en rammebesparelse.

I forhold til en boligudvikling skal ingen borgere være i tvivl om hvad vi vil. Hvis der skal bygges på de kommunale grunde vi har, skal vi bygge ældrevenlige ejerboliger. Det skal vi fordi, vi har en forpligtigelse over for skatteborgerne at få mest mulig ud af vores fælles ejendomsværdier. Det gør vi ved at få den rigtige pris for grundene, og fordi borgerne i Dragør, netop efterspørger boliger man kan flytte ind i når ens børn er flyttet hjemmefra. Vi vil bygge lavt, enkelt og smukt og ikke tæt og højt som AOV plan. Hvis vi så sælger grundene kan vi sammen gå ned i banken at indfri den langsigtede gæld, for i Dragør kommune er det ikke anderledes end i den private husholdning. Når man er gældfri har man et større råderum

Konservatives forslag er anderledes og man skal særligt hæfte sig ved tre ting. Det første er, at vi foreslår, at hele anlægsbudgettet får et fuldt stop og vi foretager en fornyet revurdering for 2020-2022, hvor vi er i den situation at vi har råderum i anlægsrammen, men ikke har tilstrækkeligt med penge. Derfor skal vi vise ekstra omhu. Det andet er, at vi har foreslået en slankning af de stående fagudvalg og fjernelse af honorarerne til de Kommunalbestyrelsesmedlemmer der er formænd for vores 17.4 udvalg. Med andre ord finder vi at de stående fagudvalg kan reduceres fra fire til to udvalg og dermed sparer vi honorar til politikerne. Det tredje er, at vi anerkender den alvorlige situation og foreslår en rammebesparelse, men med særlige krav, hvor bl.a. børne- og ældreområdet fredes. I forhold til udmøntning af rammebesparelsen foreslår vi;

  • Alle råd, nævn, bestyrelser høres om eventuelle forslag til udmøntning af rammebesparelsen på deres område
  • Direktionen fremlægger deres forslag til konkret udmøntning med udgangspunkt i 1) at besparelserne primært skal have mindst mulig konsekvens for de borgernære velfærdsydelser, 2) med et fokus på effektivisering af administrative rutiner og praksisser, 3) bedre indkøb, 4) regulering af PL fremskrivningen, 5) Eventuel strukturelle sammenlægninger, 6) og hvis der er en direkte konsekvens for serviceniveauet over for borgerne, skal de primære serviceområder på børne- og ældreområdet sikres de mindste besparelser.
  • Forslagene fra råd, nævn, bestyrelser og direktion forelægges for kommunalbestyrelsen på først et temamøde og dernæst til endelig forhandling og beslutning mellem partierne inden udgangen af november måned 2018.

Med disse ord anbefaler jeg naturligvis kommunalbestyrelsen at stemme for Konservatives budgetforslag.