Budgettale 2019

Tak for ordet.

Budget 2020-2023 har været en svær udfordring og helt på linje med de udfordringer den nyvalgte kommunalbestyrelse stod over for, i 2010. Forskellen var bare, at den gang var der en del mere at tage af, når besparelserne skulle findes, end der er i dag.

Vi vil gerne starte med at sige tak for nogle gode, konstruktive, sjove forhandlinger. Det har rent faktisk været forhandlinger, hvor vi i høj grad har kunne diskutere politik og vores grundlæggende forskelligheder

Vi vil i vores indlæg her i aften beskrive hvordan vi ser kommunens økonomiske udfordringer, hvordan vi selv vil løse kommunens økonomiske situation, og så runder vi af med, hvor vandende skiller os og hvorfor vi ikke er en del af forliget mellem AOVT.

Dragørs økonomiske virkelighed

Kommunens faste indtægter og udgifter hænger sammen. Det betyder, at vi kan betale vores nuværende udgifter. De store udfordringer er, at der dels ikke er noget overskud der kan styrke vores kassebeholdning, dels at der ikke er midler til at styrke vores anlægsbudget, der er nødvendigt for, at vi kan vedligeholde kommunale bygninger, blandt andet skoler, institutioner og veje som forvaltningens har meddelt, er begyndt at forfalde. Der er ikke mulighed for, at vi kan skabe et råderum i budgettet til uforudsete udgifter. Udgifter vi som ansvarlig Kommune, bliver nødt til at forberede os på. Kommunens budget har de sidste par år ikke overholdt de budgetterede rammer, og vi har set et merforbrug i forhold til det budgetterede. Det forventer vi også vil ske i årene fremover. Konservatives holdning er, at vi som kommunalbestyrelse skal sikre, at vi sørger for at vi ikke bruger mere end vi tjener, så vi kan spare op til vedligehold og styrkelse af kassebeholdningen.

Dragør Kommune er – på lige fod med alle øvrige kommuner – blevet varslet om, at der vil komme en ny udligningsreform i 2021. Udligningsreformen koster i dag Dragør et tre-cifret millionbeløb årligt som sendes til andre kommuner. Det er tydeligt meddelt, at reformen må forventes at Dragør Kommune skal betale flere penge end vi gør i dag. En situation der i værste fald kan true vores selvstændighed som kommune.

Som vi sagde ved en af de allerførste forhandlinger vi havde, så er der grundlæggende kun tre måder at løse vores økonomiske udfordringer på.

1) Man kan sætte tæring efter næring og lave de nødvendige besparelser
2) Man kan sætte skatten op og låne sig ud af problemerne
3) Man kan låne sig ud af problemerne og supplere med besparelser.

Den Konservative vej

For Konservative har vejen været meget klar. Vi skal sætte tæring efter næring og løse vores problemer selv. Det betyder, at vi hverken skal sætte skatterne op, taksterne op. Borgerne i Dragør betaler rigeligt i forvejen og blev også sidste år straffet ved, at SFO taksterne steg. Vi skal heller ikke låne os ud af problemerne. I stedet skal vi sætte spaden kraftigt i jorden, lave de nødvendige besparelser og erkende, at det også betyder forringelser for borgerne i den kommunale service. Og de besparelser der er brug for, og som vi foreslår er, at man reducerer de kommunale udgifter med kr.15 mio i 2020 og med yderligere 5 mio i de efterfølgende år. Samtidig skal vi stoppe alt merforbrug, nye tiltag med videre. Og derfor har vi også kun to udgifter med i vores budget, hvor det ene er til fejring af byjubilæet og det andet en mulighed for i 2020 at sikre fremtidig fastholdelse af medarbejdere i ældreplejen. Når vi laver besparelser på 15-20 mio kr. bliver der råd til at bruge de 5 mio til styrkelse af vores anlægsbudget og samtidig have en budgetusikkerhedspulje til uforudsete udgifter, og spare massivt op til en stærk kassebeholdning. Faktisk vil vi allerede i budget år tre nå Konservative realistiske mål om at have 55 mio kr. i kassen.

Vi ser meget gerne, at denne proces sker i stærkt fællesskab mellem politikere og forvaltning, hvor Kommunens nye direktion der tiltræder den 1. januar 2020, pålægges at finde svar på, hvordan kommunen kan ændre sin struktur, så den kan drives billigere, og hvad vi eventuelt kan gøre for at skabe flere indtægter. Derigennem vil der blive taget fat omkring potentielle og langsigtede omlægninger og effektiviseringer.

I Konservative ved vi godt, at 15 millioner kroner er rigtig mange penge, ligesom vi står helt ved, at dette ikke er en ønskesituation. Det vil betyde færre penge til alle områder, og dermed også en serviceforringelse på nogle områder. Vi erkender, at alle pengene ikke kan findes i merindtægter eller ændrede strukturer. Vores argumentation er, at vi nu må tage det hårde træk, for at skabe stabilitet på den lange bane. Ingen kan være tjent med, at vi år efter år blot skærer lidt hist og her. Dertil kommer også, at vi er skræmmende tæt på grænsen for, hvad Indenrigsministeriet betragter som en acceptabel likviditet, hvorfor det er absolut nødvendigt, at vi i nogle år virkelig fokuserer på, at få vores likviditet som Kommune gjort bedre.

Samtidig mener vi, at der ved denne valgperiodes begyndelse blev lavet to politiske udvalg for meget. Udvalg der årligt koster kr.800.000,- og hvor vi mener, at politikerne skal gå forrest og slanke udvalgsstrukturen. Også selvom det vil koste Socialdemokraterne og DF to lønnede formandsposter.

Ud over vores generelle besparelse, så foreslår vi også, hvilket fremgår af dagsordenen, at;

  • Alle ekstra indtægter i perioden lægges i kasse
    Provenu ved salg af ejendomme og grunde lægges i kassen
Der ydes ikke i perioden tillægsbevillinger, uden der angives kompenserende besparelse i budgettet
Anlægsbudgettet revurderes og prioritering for 2020-2023 foretages på ny i januar måned 2020. Ved endelig prioritering sikres det, at vi forbedrer toiletforhold i/omkring by/havn.
Den økonomiske politik ændres til at kommunen har en gennemsnitlig kassebeholdning på 55 mio kr. Når dette resultat er nået revurderes budgettet af forligsparterne.
Direktionen pålægges at de senest i juni måned 2020 fremlægger en analyse af, hvorvidt der i Dragør kommune kan iværksættes strukturelle forandringer der kan frigive midler på driften. Direktionen kan efter eget ønske inddrage relevante parter i denne vurdering. Samtidig fremlægges i juni måned direktionens anbefaling af udmøntning af rammebesparelsen 2021.
Der er løbende hen over hver måned en løbende orientering til Økonomiudvalget om status på udmøntningen af rammebesparelsen for 2020.

Hvorfor er vi så ikke gået med i budgetforliget

Som vi nævnte indledningsvis, har vi haft gode forhandlinger. Men også forhandlingerne hvor partiernes helt tydelige DNA er kommet frem.

Da vi for ca en måned siden skulle stemme om, hvorvidt Dragør kommune skulle søge om tilladelse til at sætte skatten op, var Konservative det eneste parti der stemte imod. Vi kan og skal ikke løse problemerne ved at hive pengene op af borgernes lommer. Men vi er meget bekymret for, at der kommer en skatteforhøjelse næste år, for vi ved jo at Socialdemokraterne og DF meldte jo meget klart ud på de sociale medier, at skatteforhøjelser er en god løsning. Her vil vi gerne sige tak til Venstre for, meget målrettet at stå fast på at skatteforhøjelser er en meget dårlig ide og vi er glade for at det ikke blev til noget.

Den anden årsag til vi ikke er med, at vi i budgetforliget stadig ser en stor lyst til at iværksætte nye tiltag. Her kan vi fra budgettet nævne, etablering af en borgerrådgiver, diverse projektmidler, ny spejderhytte. Alt sammen gode og sympatiske tiltag, men når man er i en økonomisk krise er tilbageholdenhed en vigtig dyd.

Den tredje årsag er den manglende vilje hos resten af partierne til at gå forrest. Vi har fire stående fagudvalg. For få valgperioder siden kunne man nøjes med to, men vi ved alle, at udvalgsformandsposter indgår i spillet om konstitueringsforhandlerne og for at AOV kunne få det til at gå op, oprettede man et ekstra udvalg. Når man samtidig ser på dagsordener for tre af udvalgene er de så kort, at de grundlæggende ikke berettiger til møder over en times varighed. Ved at gå tilbage til to stående udvalg – det kan være et By, plan og Erhvervsudvalg, og så et udvalg for alle velfærdsområderne, så kan man spare 800.000 kr. om året. Men det kræver at Socialdemokraterne og DF er villige til at give køb på deres formandshonorarer og her er det jo tydeligt, at lysten til at blive siddende på lønnet poster, er højere end lysten til at gå forrest og bringe sig selv i spil.

Den fjerde og sidste årsag er at AOVT ønsker at optage  lån til styrkelse af kassebeholdningen. Her er fortællingen at man blot vil styrke kassebeholdningen midlertidigt og ikke vil bruge dem. Men nu er det sådan, at når først pengene er i kommunekassen er der risiko for de bliver brugt. Og behovet for at spare op, er jo netop fordi, man ikke laver de tilstrækkelige besparelser, så man selv kan lægge et tilstrækkeligt overskud i kassen. Så i en Konservative forståelse sminker man kassebeholdningen og låner til driften. Det er og bliver aldrig Konservativ politik og er ganske enkelt for stærk kost til, at vi kan gå på kompromis.

Det er i vores forståelse ganske enkelt uansvarligt at låne sig ud af problemerne, gældsætte kommunen og efterlade regningen i børneværelset hos næste generation. Også selvom man italesætter lånet som en kassekredit, hvilket det jo ikke er. Det er og bliver et lån der optages. 

Afslutningsvis vil vi gerne sige tak til borgmesteren. Du har rent faktisk forsøgt at samle kommunalbestyrelsen i et fælles forlig. Vi har oplevet at du var villig til at give køb på egne vigtige ting og sige tak for, at du sammen med os, kæmpede og sikre, at skattestigningerne ikke kom. C og V har 6 mandater og manglede to mandater for at lave et forsvarligt forlig. Derfor må konklusionen være, at trods borgmesterens reelle forsøg, har de røde partier overtaget og der føres nu en rød politik, hvor det er helt naturligt, at man bare låner sig ud af problemerne. I mellemtiden lyner vi andre lommerne til, da skatteforhøjelserne lurer i fremtiden.

Med disse ord vil vi derfor anbefale Konservatives budgetforslag.