Budgettale 2017-2020

Ved sidste års budgettale startede jeg med at læse et tlf. nr. op. Det vakte her i salen en del undren, indtil det gik op for alle, at det var nummeret til indenrigsministeren. Konservative sagde sidste år, at vores økonomi overordnet er god, men vi som kommune er voldsomt presset af den statslige styring og så presset, at hvis det fortsætter med denne overstatslige styring af kommunerne, er vores selvstændighed truet.

Sidste år blev vi truet med et omprioriteringsbidrag af finansministeren der ønskede snablen ned i kommunernes pengekasse. Ikke som en anden Robin Hood der ville give pengene til de fattige, men for at beholde dem selv og efterfølgende bruge dem til finansiering af Venstres egne valgløfter i regeringen.

Igen i dette års budgetforhandlinger oplever vi stadig regeringens behov for en overstatslig styring. Først og fremmest er vi voldsomt presset på udligningsordningerne. Dragørs borgere slider og slæber hver dag og levere et godt skattegrundlag til Dragør kommune. Vi har som ACOV flertal sikret en god balance mellem indtægter og udgifter og har råd til det serviceniveau vi har lagt. Alligevel må vi ikke for regeringen. Aftalen mellem KL og regeringen angiver et serviceloft og vi bruger for mange penge i Dragør. Derfor har vi skulle finde knap 13 millioner i besparelser.

Forligspartierne i budgetaftalen har valgt ikke at indfri regeringens krav til fulde. Vi vælger bevidst at overskride vores serviceramme. Et valg vi gør, netop fordi borgerne hver dag betaler en høj skat til Dragør og dermed også har krav på en ordentlig kommunal service. Vi har sparet der hvor vi kan spare men ikke længere.

Hvis vi så ser på vores budgetforlig for 2017-2020 vedtog vi allerede sidste år et seriøst og dyrt anlægsprogram. En svømmehal, en renovering af HH, bedre udearealer i skolerne og renovering af havnen. Anlæg over fire år for knap 90 mio kr. Anlæg vi er fuld gang med at gennemføre og som dette års budgetforlig ikke ændrer ved. For de prioriteringer vi gjorde sidste år er vigtige renoveringer og forbedringer, som vi i forligsgruppen værner om.

I 2017 har vi prioriteret penge til at forskønne Jan Thimands plads og sikrer bedre trafikafvikling, vi renovere kommunens hus på havnen der anvendes til museum og har afsat midler til ventilation på Dragør skole.

Ud over det har vi i budget 2017 fundet midler til styrkelse af trafiksikkerheden ved bl.a. Møllevej/Krudttårnsvej, Ndr.Dragørvej/DB Dirchsens Alle.

Vi har sikret bedre og flere pc´er til skoleleverne, vi udvider SSP ordningen og indfører hyppigere bad og rengøring for ældre der modtager hjemmepleje.

For at kunne sikre disse forbedringer har vi måtte foretage nogle besparelser. Dels sparer vi på annoncering i forvaltningen, der etableres en mindre rammebesparelse på rådhuset, vi sikrer færre udgifter i form af bedre og smartere indkøb og endelig tilpasser vi i lighed med mange andre kommuner vores kvalitetsstandarder på en række områder.

Vi er som Konservative meget tilfredse med budgetforliget. Vi sikrer vores kultur og forbedrer museumshuset på havnen. Vi har undgået at skulle lave serviceforringelser på de vigtige velfærdsområder som dagpasning til børn og til de ældre på vores plejehjem og samtidig kan skolerne fastholde deres budgetter. Tre vigtige kerneområder som oftest kommer til at stå for skud, når kommunerne er presset. For os er det vigtigt at disse tre borgergrupper tilgodeses i Dragør.

Konservative stemmer i kommunalbestyrelsen er borgerlige stemmer der arbejder. Vi havde gerne set en nedsættelse af grundskylden, men når fire partier skal opnå forlig må alle give og tage og der kan ikke dannes flertal i denne valgperiode for en grundskyldsnedsættelse. Derfor er vores prioritet at skatter og afgifter i kommunen ikke skal stige og det er lykkedes. Et samarbejde mellem fire partier – der ideologisk set er meget forskellige – kræver, at alle går til forhandlingsbordet med ønsket om et fælles forlig. Her nytter det ikke noget at sætte sig med armene over kors og stille ultimative krav.

Og præcis den ydmyghed for at opnå et resultat har vi forsøgt at levere og oplevet at vores tre forligspartnere har leveret. Så tak til AOV for et konstruktivt forhandlingsforløb og hvor resultatet er et budget til gavn for borgerne.

Med disse ord vil jeg gerne anbefale budgettet over for kommunalbestyrelsen.