Ordfører tale ved 2. behandling af Dragørs budget 2015-2018

Er Dragørs økonomi god eller dårlig. Er vi på vej til en tvangssammenlægning, eller er vi i en økonomisk situation, hvor vi skal igangsætte en større forbrugsfest. Når man gennem det seneste år har lyttet til indlæggende på KB møderne, fulgt den politiske på de sociale medier, er der en tendens til, at linjerne trækkes op og der kommer meget forskellige udmeldinger.

Vi har den dystre og negative side i byrådssalen, hvor AmagerListen benytter en hver lejlighed til at italesætte hvor dårlig økonomien er og hvor meget bedre det bliver, hvis vi sammenlægges med Tårnby. Lige ved siden af AmagerListen sidder Liste T der omvendt benytter lejligheden til at italesætte hvor fremragende kommunens økonomi er, at der er store overskud på driftskonti og at det hele går fantastisk. To store modsætninger, men interessante modsætninger, da L og T ofte har fundet sammen i afstemningerne. Jeg syntes det er beklageligt, at vi inden budgetvedtagelsen i aften ikke har set et reelt budgetforslag fra AmagerListen og det er ubegribeligt, hvordan man kan være repræsenteret i en kommunalbestyrelse uden at fremlægge et forslag til, hvordan kommunens finanser skal håndteres. Når AmagerListen i alle sammenhænge siger, ”vi har da meget andet politik på tapetet end sammenlægning”, så får vi i dag syn for sagen, at det har de ikke.

Fra Konservativ side skal der være en helt klar udmelding om Dragør Kommunes økonomiske situation. Vi har en sund og god kassebeholdning. En kassebeholdning der er bygget op af flere forhold. Dels salg af kommunale ejendomme, men også ved et fælles politisk ansvar igennem de seneste år, hvor Konservative sammen med A,V; O vedtog en genopretningsplan og som medførte en nødvendig strammere styring, men hvor vi endnu ikke er helt i mål. Omvendt har vi en samlet driftsudgift som holdt op imod vores forventede indtægter ikke giver et økonomisk råderum til enten driftsudvidelser eller investeringer. Derfor skal vi hver gang vi ønsker at foretage os noget finde kompenserende besparelser og det giver også store problemer ved, at vi rent faktisk er udfordret på, at vedligeholde vores kapitalapparat. Med andre ord, for hver gang vi udvider vores aktiviteter med 1 krone bør vi spare 2.

Derfor er Dragørs kommunes økonomiske situation i en tilstand, hvor vi lever, vi lever rimeligt godt, men vores mangeårige overforbrug, hvor vi helt tilbage i 1990´erne burde have stoppet op og tilpasset, medfører, at vi har behov for en meget stram styring i dag, hvis vi skal fortsætte med at have både et godt og sundt liv fremadrettet. Derfor har vi et behov for, at vi grundlæggende får kigget på og revurderet vores strukturere. At vi får effektiviseret der hvor der kan effektiviseres og at styring sættes i højsædet.

Ingen kommuner kan sige sig fri for at være påvirket af både KL og regeringens aftale om service og anlægsloft og det giver i sig selv nogle udfordringer. Men et andet større problem for kommunerne er skattepolitikken, herunder også grundskylden.

Grundskylden er efter flere års markant stigning blevet en større udgift end boliglån og andre faste udgifter for de fleste husejere i Dragør og omkring København.

En fastfrysning af grundskylden er en helt afgørende konservativ mærkesag, som vi til enhver tid vil sætte meget energi ind på at få gennemført. Boligejerne skal beroliges oven på, at de senere år har set grundskylden være på vild himmelflugt.

Det er efter vores holdning helt grotesk, at de store stigninger i grundskylden i disse år betyder, at nogle folk risikerer at skulle gå fra hus og hjem. Vi ser kampen mod grundskylden som en vigtig politisk markering, der er en del af den konservative værdi- og familiepolitik.

Ud over, at vi I dette budgetforlig har fået nedsat grundskylden så der reelt ikke kommer en skattestigning til Dragørs borgere, er det også glædeligt at Det Konservative Folkeparti i Folketinget,  i dette efterår stiller forslag om, at grundskylden fremover kun reguleres med inflationen frem for i dag, hvor den i mange kommuner stiger med seks-syv procent om året.

En anden meget alvorlig udfordring vi har i Dragør og som vi desværre har til fælles med andre kommuner i hovedstaden er udligningsordningen. Som Konservative ønsker vi udligningen bør ændres og i særdeleshed hovedstadsudligningen. Derfor arbejder vi på dette og vil opfordre alle de andre landspolitiske partier i Kommunalbestyrelsen at tage denne problematik særdeles alvorligt.

Hvis vi ser på vores samlede udligning skal vi i 2015 betale lidt over 100 millioner kr. i udligning stigende til næsten 140 millioner i 2018. Udligningen mellem hovedstadens kommuner er endnu mere vanvittig. Dragør skal af med 66 millioner til at andre kommuner i hovedstaden kan skabe et forbrug. Tårnby modtager fx 65 millioner i tilskud i hovedstadsudligning, København 941 millioner og Glostrup 41 millioner. Der er noget skævt og det kan ikke være rimeligt at kommuner i samme regionale område skal være udsat for store skævvridninger på en udligningsordning ingen reelt kan forklare, hverken teknikken eller fornuften i.

Hvis vi går til det konkrete budget er vi utrolig glade for dette. Det er klart, at i en forligsgruppe hvor fire partier skal blive enige, må alle give og tage, og dermed er et budgetforlig jo også kompromis kunst.

Uagtet dette er der væsentlige forhold i det konkrete budget vi som Konservative vil fremhæve.

Kassebeholdningen vil fremadrettet, med det vedtagne budget, være på +80 millioner i alle årene. Det har været vigtigt for Konservative, at vi fastholder dette fokus. Samtidig er der i budgettet indlagt en forventning om effektivisering af hele kommunen, hvilket vil være en opgave som direktionen skal løse i løbet af vinteren/foråret 2015, således at det kan komme til politisk behandling i sommeren 2015. Med andre ord, vi ønsker en grundig gennemgang af vores strukturer, organiseringer, forbrug, med henblik på, at vedtage en langsigtet og økonomisk ansvarlig plan for Dragør fremadrettet. Og denne er absolut nødvendig hvis vi skal kaste os ud i større investeringer som fx svømmehal.

I forbindelse med implementering af skolereformen har vi allerede i 2014 ydet ekstra bevillinger. I budget 2015 sikrer vi, at alle lærere fremadrettet opgraderes på IT området, hvilket ikke har været muligt med de hidtidige bevillinger, da vi indtil nu har anvendt 1,4 millioner til udbygning af den IT mæssige infrastruktur.

Samtidig er vi glade for, at vi fortsat har fået sikret, at Dragørs skoler fremadrettet skal have 8 spor og dermed sikrer vi den laveste klassekvotient som er muligt og den mest hensigtsmæssige organisering, hvilket ikke var tidligere flertals plan for skoleområdet.

For at fuldende skolerenovering har vi fastholdt de afsatte midler til løbende renovering, svarende til tre skoler i 2016 og etableringen af parkeringsarealet ved St. Magleby skole.

Det er sikret, at vores daginstitutioner fortsætter som hidtil og der ikke sker personalemæssige forringelser. Vi har sikret, at der afsættes midler i 2015 til renovering af legepladserne i institutionerne, så de dels er sikre og dels fremmer børnenes leg og motorik. Vi er meget tilfredse med, at vi fortsat har mulighed for at skabe institutioner med høj faglig kvalitet. Der var også forhold i budgetmappen vi ikke har medtaget. Ikke fordi vi ikke syntes det er vigtigt, men fordi vi mener det er forhold som naturligt bør løses af direktionen inden for den ramme de har at agere i: Her tænker vi særligt på ledelsestiden omkring dagplejen og kommunikationsmidler til dagplejerne og IT strategi i forhold til børnene. Relevante forhold at løse, men det er forhold som direktionen kan løse uden at det skal være et budgettema og det er et eksempel på, at vi har behov for den strammere styring og det skal nok blive gennemført med den nye direktion og øvrige stærke chefgruppe på Rådhuset.

Igennem flere år har der været et stort ønske fra mange unge om at etablere en skate og multibane til unge i Dragør og det har tidligere været et konservativt ønske. I 2015 gennemføres dette og vi vil sikre, at det sker i samarbejde og med høj inddragelse af de unge i Dragør.

Vi styrker indsatsen for ældre med demens på Enggårdens omsorgscenter og ophæver brugerbetalingen på såvel daghjem som Wiedergården. Det ligger fint i forlængelse af, at vi ønsker at styrke det frivillige arbejde og anerkende dette. Et andet eksempel som ikke koster penge, men som er et politisk fokus område er, at gøre vores mad til ældre endnu bedre. Det sker gennem en prioriteret mad og måltidspolitik. Vi ønsker ikke at spise de ældre af med vacumpakket mad.

Kommunen står over for store udfordringer på sundhedsområdet med implementering af regeringens sundhedspakker. Vi er i gang og godt på vej, men har afsat yderligere midler til dette i årene fremover.

Trafiksikkerheden tages alvorligt ved at vi fremskynder etableringen af fortov på Stationsvej til udførelse allerede i 2015. Vi ønsker at sætte yderligere fokus på adfærden i trafikken ved at rejse en trafikpolitisk drøftelse. Vi får ikke sikker trafik ved at kun at etablere bump, mv, men ved i høj grad ved at skabe vilkår der gør, at vi alle tænker over, hvordan vi begår os i trafikken. Vi har som borgere et fælles ansvar for at opføre os ansvarligt i trafikken og her er der nok plads til forbedringer.

Konservative ønsker at vi får implementeret en god erhvervspolitik der har et overordnet mål om, at det skal være let at være erhvervsdrivende i Dragør. Den kommer nu og vi styrker indsatsen ved at ansætte en erhvervs og turist koordinator i Dragør. På turisme området skal vi støtte op om de frivillige ved at kommunen tager ansvar for at professionalisere turismeindsatsen. Det er der bred enighed om og vi vil sikre, at denne proces igangsættes snarest.

Afslutningsvis skal vi udtrykke en tilfredshed med samarbejdet med Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne. Tak for nogle konstruktive forhandlinger, gode drøftelser med fokus på Dragørs fremtid. Det tegner godt for, at vi får løst de øvrige udfordringer vi har. Tak for vores forvaltning, direktion og fagchefer, for igen i år, at have leveret et højt serviceniveau til os politikere, for høj faglig kvalitet og for altid at stå til rådighed.

Med disse ord vil vi fra C gruppen anbefale at stemme for budgetforliget.