Pressemeddelse om skolerne

PRESSEMEDDELELSE

Der er mellem Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti i Dragør kommune indgået en aftale om at se på mulighederne for at nedbringe klassekvotienten i kommunens skolevæsen, samt tilføre flere midler til klasser der periodevis kan have forskellige udfordringer.

I konstitueringsaftalen er der indgået aftale om, at det tilstræbes at klassekvotienterne skal være mellem 20-26 børn. En aftale Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti holder fast i. I Dragørs skolevæsen er der 12 klasser ud af 82 der har en klassekvotient på 27-28 børn. Der er således ikke tale om et generelt problem, men partierne ønsker at tage det alvorligt og sikre at fremtidens klasser har klassekvotienter som vi har tilstræbt i konstitueringsaftalen og gerne så lav som muligt.

Der er gennem årene afsat adskillige midler til skolerne. Dels midler til gennemførelse af folkeskolereformen, men også midler til støtte i enkelte klasser eller til elever der har særlige udfordringer i en kortere periode. Det øger vi nu for at give skolelederne optimale muligheder for at tilrettelægge den pædagogiske indsats.

Derfor stiller vi på Kommunalbestyrelsens møde den 22.juni 2017 følgende forslag.

  1. CVO anerkender at der i fremtiden vil være behov for lavere klassekvotient i Dragør og foreslår derfor at forvaltningen belyser økonomi og muligheder for etablering af et 9. spor på Dragørs skoler. Herunder hvordan og hvor det kan etableres. Herefter foretages en videre politisk behandling af sagen og inddragelse af høringspartere med henblik på vurdering af den bedste løsning. Herunder også hvordan udvidelsen af spor og struktur kan spille sammen. Sagen forelægges i september måned
  2. CVO foreslår, at der afsættes for resten af 2017 en pulje på kr. 800.000 som skolelederne i fællesskab kan disponere over til indsatser i klasser i med særlige udfordringer. For budgetåret 2018 besluttes det videre i budgetaftalen”.

Borgmester Eik Bidstrup udtaler ” For Venstre er trivsel for vores børn en mærkesag. Vi anerkender at der er nogen af vores folkeskoleklasser der har udfordringer og som har brug for at blive styrket. Derfor så har vi sammen med C og O foreslået at opprioritere disse to meget centrale områder; mindre klassekvotienter og styrket indsats i inklusionsområdet. Alt sammen på et fornuftigt økonomisk grundlag, som er Venstres rettesnor i alt hvad vi gør. For os er inddragelse og dialog vigtig. Derfor ser vi frem til en god debat om disse områder.”

Formand for Børne, Fritids- og kulturudvalget Kenneth Gøtterup udtaler ” Der er ingen tvivl om, at jo lavere klassekvotient jo bedre vilkår har personalet for at undervise. Klasser med lave klassekvotienter giver bedre mulighed for at nå hele vejen rundt og give mere individuel undervisning. Samtidig er jeg glad for, at vi kan afsætte ekstra midler til klasser der periodevis er udfordret. Vi har prioriteret det i de seneste 4 år men nu afsætter vi en ekstra pulje. Jeg er meget tilfreds med at V og DF vil være med til at lave disse prioriteringer og vi i fællesskab kan gøre det i et fornuftig samspil med skolerne, uden at skabe utryghed over fremtiden”.

Gruppeformand for DF Morten Dreyer udtaler ” DF erkender, at der kan imødeses opgaver med et stigende antal skoleelever i Dragør. Det er et kommende, men et absolut postivt problem. Derfor starter vi sammen med CV allerede nu drøftelserne om hvorledes det kan løses. På bedste måde og til en ansvarlig og fornuftig pris i samvirke med alle relevante parter. Det er iøvrigt en fast DF politik, at afklare en opgaves faktiske omkostninger inden noget endeligt besluttes og sættes i værk. Den politik har vi fastholdt siden DF kom i byrådet i 2010, og det vedbliver vi helt enkelt med i årene fremover. Det kan måske virke lidt sat og lidt småborgerligt. Men det medfører, at Dragør i øjeblikket har en historisk velpolstret bankkonto. Der er styr på økonomien.

For yderligere information kontakt;
Eik Bidstrup tlf 30101078
Kenneth Gøtterup 30101082
Morten Dreyer tlf. 30101081