Diger

Igennem mange år har skiftende kommunalbestyrelser drøftet, hvilken løsning der skal bringes i anvendelse for at sikre Dragør med et dige. Grundlæggende gik debatten i mange år på om der skulle etableres et kystdige, eller et dige længere inde på land.

Mens debatten pågik, ændrede klimaet sig og professionelle rådgivere pegede på øget vandstandsstigninger og dermed behovet for højere diger, end da den første debat startede.

Den aktuelle status

Da både tidligere og nuværende kommunalbestyrelse blev bekendt med, at hvis man skal sikre sig mod en 100 års hændelse, vil et helt almindeligt dige blive så højt at udsigten over Øresund vil forsvinde. Det ønskede ingen politikere og mange borgere gav også udtryk for, at man ikke ønskede en by ved kysten, lukket inde af et dige. Der ud over kommer en helt særlig problematik omkring havnen. Derfor besluttede en helt enig kommunalbestyrelse at få belyst om der var andre muligheder.

Tre næsten identiske forslag

Der blev gennemført en arkitekt konkurrence som skulle pege på løsninger. En konkurrence som var tænkt som inspiration og som kommunalbestyrelsen kan følge, vælge frit fra, lade sig inspirere af eller slet ikke gennemføre. Alle tre forslag der kom frem handler om, at man rundt om hele Dragør laver et fremskudt dige, så man får et rekreativt område, der i høj grad kan minde om Amager Strandpark. Aktuelt har en enig kommunalbestyrelse udpeget et af de tre forslag som det bedste og i oktober måned, skal kommunalbestyrelsen træffe en endelig beslutning om, hvorvidt man skal påbegynde en reel sagsbehandling om at få det gennemført, herunder også tilvejebringe økonomien, da en fremskudt løsning er markant dyrere end et almindeligt kystdige.

To væsentlige usikkerhedsmomenter

Ved etableringen af et fremskudt dige rundt om hele Dragør er der den grundlæggende udfordring, at størstedelen af kommunens kystlinje er beskyttet af internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000 områder. I disse må der som udgangspunkt ikke ske ændringer og kræver en statslig tilladelse, hvis man vil ændre landskabet. Af habitatbekendtgørelsen står der, at der meget begrænset muligheder for at fravige reglerne i Natura 2000, at der skal foreligge væsentlige samfundsmæssige interesser og der skal ikke kunne findes anden løsning.

En sagsbehandlingstid på fravigelse kan sagtens løbe op 3-5 år før end vi ved om kommunen kan få lov til at etablere et fremskudt dige.

Et område i Dragør er ikke beskyttet af Natura 2000 området og er bugten på Nordstranden. Her har en gruppe borgere udtrykt en stor bekymring for et fremskudt dige, og har fremkommet med alternative løsninger til en digeløsning på Nordstranden.

Vi må få sagen yderligere belyst inden endelig beslutning træffes

På By, Plan og Erhvervsudvalgets møde den 10. august 2021 stiller Konservative et forslag om to ting. Det ene er, at inden kommunalbestyrelsen skal træffe en endelig beslutning i oktober måned om den digeløsning man vil gennemføre, at man får belyst alternative løsninger på Nordstranden. For os handler det om, at hvis borgerne har gode løsninger, der både kan være bedre og billigere, så skal de belyses. Men det er også vigtigt at sagen ikke trækker i langdrag og vi får truffet en beslutning om fremtidens dige.

Ud over det, vil det være yderst relevant at vurdere, om der kan være forskellige digeløsninger langs Dragørs kystlinje, så der for hver strækning kan laves den bedste og økonomisk mest forsvarlig løsning.

Det andet er, at hvis der i kommunalbestyrelsen træffes en beslutning om at påbegynde sagsbehandling og ansøgning om at etablere et fremskudt dige, at kommunalbestyrelsen så samtidig beslutter sig for hvordan men vil håndtere digeløsninge, såfremt staten ikke giver tilladelse. Det vil være helt tosset, at vi som kommune i bar begejstring over et fremskudt dige afventer en flerårig sagsbehandling, , og så står med håret i postkassen og ikke ved hvad vi så skal, hvis staten modsætter sig dispensation, selvom kommunens rådgivere mener det kan lade sig gøre. Derfor må og skal vi som politikere sikre, at de løsninger vi arbejder med, kan gennemføres.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, spidskandidat

Martin Wood Pedersen, kandidat

Katrine Tholstrup

Konservative