Konservative vil fastholde den politiske udvikling

I Konservative vil vi fastholde at arbejdstempoet skal være højt i kommunalbestyrelsen og sagtens kan tåle, at blive mere effektivt end det er i dag. Derfor vil vi fastholde at komme i mål med vores valgløfter.

Der er nu gået 5 måneder af valgperioden og det har været en travl periode. Der er qua det nye samarbejde ved at ske en styrkelse af Dragør, om end at nogle ting fortsat går en anelse langsomt. Konservative har sat nogle tydelige fingeraftryk i en del af de tiltag der sættes i gang i kommunen og som vi nu sammen skal sikre kommer i mål. Lad os se hvilke.

Børn og unge

Folkeskolereformen er i fuld gang med at blive implementeret. Der er stadig et stykke vej, men Konservative har sat det helt nødvendige fokus på, at der er behov for styrket ledelse. Vi har en tæt dialog med både forvaltningsledelse og skoleledelse om de udfordringer der er i implementeringen. Konservative fik i BFK landet alle beslutninger om folkeskolereformen i enighed, om end at Liste T ikke holdt hele vejen i målet. Det brede samarbejde om en så vigtig og væsentlig reform er nøgleordet, hvis vi skal lykkedes.

Særligt er vi glade for, at vi arbejdede for og sikrede, at Dragørs skole fremadrettet skal kunne rumme 8 spor og har sikret de nødvendige midler til at udbygge Dragør Skole Nord. Tak til vores forligspartnere for et godt samarbejde om denne helt nødvendige beslutning.

Vi har fået sat fokus på fremtidens ungetilbud og Klub Dragør har fået mulighed for at ændre pædagogik, således at der bliver mere fokus på de brugerdrevne aktiviteter og vores valgløfte om at sætte fokus på tilbud til unge over 18 år er indfriet, da man i forvaltningen er ved at vurdere behovet.

Vi har fået sat fokus på trafiksikkerheden og er aktuelt i gang med at få vurderet om det kan lade sig gøre at etablere en 40 km zone i vængekvarterne, så vi styrker trafiksikkerheden for fremtidens skolebørn.

Kultur, turismen og havnen

Vi afventer nu om der er aktører der vil byde ind på en havneudvikling. I samarbejde med vores forligspartnere i AOV har vi fået landet en udvikling af Dragør havn, i overensstemmelse med den gamle erhvervsplan, kombineret med muligheden for husbåde. Vi er glade for, at det nu ser ud til at der vil ske en udvikling og vi vil fastholde alle partier på, at vi skal følge sagen meget tæt fra politisk hold, så vi henover 2014 får truffet de endelige beslutninger, så en udvikling finder sted.

Vi har som vi oplyste i valgkampen bidraget til at sætte fokus på julemarked i Dragør og inden længe skal vi have evalueret vores indsats på turismeområdet. Der vil vi sætte et markant konservativt fokus, så vi sikrer, at vi tænker nyt og får professionaliseret indsatsen i et samspil med frivillige.

Konservative har sammen med Socialdemokraterne stillet forslag om, at tage imod en mulig gave fra en lokal kunstner der vil donere hans værker og i vores optik kan det blive først skridt på vejen til, at vi sætter mere fokus på billedkunsten i Dragør.

Vi er fuld gang med at implementere Ungdomsskolens ide om et maritimt hus der kommer både ungdomsskolen men også skoler og institutioner til gode. En fremragende ide udviklet af Ungdomsskolen, og som vi sikrer politisk at det bliver til noget.

Styrkelse af forvaltningen

Konservative har længe ønsket, at vi får kigget vores kommunale organisering efter i sømmene. Det er lykkedes i det nye samarbejde, hvor flere Konservative forslag er blevet gennemført. Det ene er, at vi skal have en generel effektiviseringsdrøftelse af de kommunale opgaver. Det handler ikke kun om besparelser, men også om muligheden for at omlægge, så vi får bedre service for de samme penge. Et andet konservativt tiltag er, at sætte fokus på personaleudvikling og rekruttering, så Dragør også i fremtiden er en attraktiv kommune at søge til.

Vi har sat øget fokus på digitalisering af kommunen og fået alle til at erkende, at optage byrådsmøderne på kassettebånd i 2014 ikke lige frem viser fremsynethed, modernitet og effektivitet. Derfor skal kommunalbestyrelsen forholde sig til dette på det kommende budgetseminar.

Vi har endelig efter mange års kamp fået sat fokus på en ændret model for budgetvedtagelsen og arbejder fra 2014 med to budgetseminarer for kommunalbestyrelsen, en ændret model i fagudvalgene for drøftelse af budgetterne og forhåbentlig fører det til, at de budgetmæssige prioriteringer bliver mere gennemsigtige og ordentlige.

De unges frie valg

Senest er det konservative fokus og forslag for, at Dragørs unge skal have bedre muligheder for at vælge gymnasier blevet vedtaget og vi vil udover, at vi som kommune retter henvendelse til ministeriet om denne problemstilling, også drøfte den med vores kolleger på Christiansborg for at følge sagen tæt.

Samarbejdet i kommunalbestyrelsen

Konservative oplever et godt samarbejde i konstitueringsgruppen mellem A,C,V og O og indtil videre arbejdes der målrettet med de mål der blev opstillet i konstitueringsaftalen. Vi mangler fortsat at komme i mål med nogle emner der skal sættes øget fokus på i efteråret. Det er dels erhvervspolitik, ansættelse af en erhvervschef, udvikling af strandarealet, professionalisering af turismeindsatsen og en helheds plan for Hollænderhals området.

I Konservative vil vi fastholde at arbejdstempoet skal være højt i kommunalbestyrelsen og sagtens kan tåle, at blive mere effektivt end det er i dag. Derfor vil vi fastholde at komme i mål med vores valgløfter.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Birgitte Brix Bendtsen

Den Konservative byrådsgruppe