Varmekilder. Hvad bliver den politiske proces om varme i Dragør

I sommeren 2020 indgik regeringen og partierne bag klimaaftalen en aftale om udmøntningen af 2,3 mia. kr. til udfasning af olie- og gasfyr samt udrulning af fjernvarme og varmepumper.

Den samlede indsats til udfasning af olie- og gasfyr forventes at reducere CO2-udledningerne med 700.000 ton i 2030.

Fremtiden

I Dragør har vi som borgere været eksemplariske og fulgt alle anbefalinger. Hvordan er vi nu stillet?

Vi havde elvarme og oliefyr, da det blev anbefalet, og vi omstillede fra oliefyr til naturgas, da det blev anbefalet.

Det har medført, at 69% af alle hustande i Dragør har naturgas som varmekilde. Sammenlignet med andre kommuner er det et meget højt tal, som gør Dragør Kommune ekstra ordinært hårdt udsat, når der på landsplan lægges op til en udfasning af gassen fra 2030. Udfasningen vil berøre størstedelen af vores boliger – og samtidig vil det have store konsekvenser for den enkelte familie og borger, da en omlægning af varmesystemer vil betyde markante udgifter for den enkelte familie til etablering af alternative varmekilder.

Der er i regeringen og partiernes aftale afsat 1.260 mio. kr. til denne omstilling. Fordelingskriterier af disse midler stiller krav til alle partier i kommunalbestyrelsen om at påvirke regeringen, således vi i Dragør tilgodeses bedst muligt. Alt andet vil være urimeligt, når vi pålægges så store ekstraudgifter.

Konkret plan

En enig kommunalbestyrelse vedtog på møde torsdag den 3. marts, at der skal udarbejdes en ny varmeplan for Dragør. Det vil sige en plan for, hvad kan der helt lavpraktisk gøres, hvad det koster, og hvilke handlemuligheder vi har.

Dette arbejde går i gang i første halvår af 2022 og afsluttes med en plan senest i 2023.

Det er ikke en uproblematisk opgave i Dragør. Hvis vi her og nu ser på de kendte muligheder, er det min vurdering, at det formentlig er tvivlsomt, at der kommer fjernvarme til Dragør – selvom dette ville være en rigtig god løsning. Og i forhold til fremtidige løsningsmodeller peger den fremtidige varmeforsyning i Dragør på individuelle varmepumper – luft til luft til sommerhuse, luft til vand i familieboliger, jordvarmeanlæg eller mindre fælles varmepumpeanlæg for flere boliger med el og biogas eller naturgas, der over tid vil blive leveret i det eksisterende naturgasnet, som delbrændsel.

Alle løsninger ligger ikke lige for og er omkostningstunge for den enkelte boligejer. Men efter regeringens og øvrige partiers beslutning om udfasning af gassen er det løsninger, vi skal forholde os til. Varmeplanen skal indeholde beskrivelse og realisme i de forskellige modeller, muligheder for at løse udfordringerne i fælles skab og finde de mest rentable løsninger.

Dialog og -borgerinddragelse

En så omfattende beslutning fra Folketinget kræver, at vi som kommune både skaber gennemsigtighed i muligheder, anbefalinger og beslutninger. At vi som kommune giver så god og brugbar information som muligt – og ikke mindst, at vi sikrer en inddragende proces med borgerne, grundejerforeninger, boligselskaber med videre. Jeg ved, at det ligger alle partierne på sinde i den kommende proces.

Med venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmester
Konservative