Stærkt konservative budget

Budgettet for 2016-2019 blev i torsdags vedtaget på kommunalbestyrelsens møde. Fra vores side skal lyde en stor tak for et godt og konstruktivt forhandlingsforløb med Socialdemokraterne, DF og Venstre. Trods knaster på vejen nåede vi til et samlet resultat.

Mange gode Konservative mærkesager fra vores valgprogram og dermed valgløfter er blevet indarbejdet i budgettet. Lad os tage et blik på de vigtigste.

Idræt og svømmehal

Svømmehallen kommer nu i udbud og der er enighed om at drive en kommunal finansieret svømmehal. Med tid kommer råd og derfor fastholdt Konservative også, at et OPP projekt ikke var vejen frem. Samtidig har vi afsat de tilstrækkelige midler til at vi i de kommende fire år får renoveret Hollænderhallen, så den kommer up to date og bliver et attraktivt samlingssted for idrætten.

Kultur, erhverv og turisme

Vores museumsindsats styrkes i forlængelse af de krav kulturstyrelsen og BFKU har stillet til museerne. Vi glæder os til at følge arbejdet på museet. Sidste år fik Konservative sikret at der ansættes en erhvervs og turisme konsulent. Det følger vi op med i år ved at afsætte midler til udviklingen af erhvervsindsatsen i Dragør og en styrket turismeindsats. To områder der skal være med til at bære Dragør ind i fremtiden.

Medborgerskab

Ingen kommuner kan løfte alle opgaver alene. Samspillet mellem foreninger og kommune er vigtigt. I Dragør er vi beriget med en stor del af frivillige der uge efter uge yder en ekstra indsats i vores mange foreninger. Vi vil gerne fejre frivilligheden og være med til at udvikle den. Derfor blev et konservativt forslag sidste år vedtaget om en frivillighedspolitik og i budgettet i år har vi sikret midler til udviklingen af medborgerskabet i Dragør.

Havnen

Havnen har været længe under vejs. Nu er der lys for enden af tunnelen. BEPU behandler allerede i efteråret 2015 udbudsmaterialet til udviklingen af havnens erhvervsområdet og i 2016 påbegyndes erhvervsudviklingen. I budgetforliget er afsat midler til udvikling af infrastrukturen på havnen der nu skal udmøntes. Fra Konservative side skal både erhvervslivet tilgodeses, men lige så vigtigt er det, at vi udvikler og forbedrer vilkårene for foreningslivet på havnen og tilbuddene til gæstesejlerne. Konservative kommer til at stå vagt om denne udvikling i de kommende år.

Skoler og institutioner

På børne og ungeområdet får vi givet legepladserne på 0-6 års området en indsprøjtning så de kommer i god stand og bliver tidssvarende. Vi havde gerne set at vi kunne gøre det på et år, men desværre må vi dele det over to budgetår. Samtidig har vi afsat 7 millioner til færdiggørelse af skoleprojektet så udearealerne kan realiseres.  Konservative er glade for, at vi nu er ved at sætte punktum for den skolereform som AOV og SF i sidste periode vedtog. Det har været lidt af et arbejde at færdiggøre den proces som vi skarpt kritiserede i sidste periode og billigt har det heller ikke været. Små 25 millioner har vi måtte investere yderligere for sidste år at sikre det 8. spor og i år sikre udearealerne.

En sort sky hænger i horisonten

Midt i glæden over de fornuftige investeringer der er besluttet til gavn for os alle må vi også rejse det gule flag. Uagtet at kommunen har en lav langsigtet gæld, et højt skattegrundlag har budgettet i år været mere presset end normal. Årsagen er, at Venstre regeringen i høj grad har vanskeliggjort kommunernes budgetstyring. En indblanding i såvel det kommunale selvstyre som i vores økonomiske planlægning der kan være faretruende for Dragørs selvstændighed fremadrettet. Dertil kommer, at vi i 2019 får en stigende udgift til udligning på i alt 139 millioner kr. En ordning som hverken den nuværende regering eller tidligere regering har ønsket at gøre noget ved, selvom de fleste kommuner og særligt i hovedstaden kan se de åbenlyse skævheder i ordningen. En stigende udgift til flygtninge i kommunerne presser sig på og regeringen foretager efter vores vurdering en ansvarsforflygtigelse ved at lægge store dele af ansvaret for boligplaceringer ud i kommunerne, uden at sikre at pengene følger med.

Hvis udviklingen fortsætter kan vores økonomi blive voldsomt presset og vores velfærd eller selvstændighed være truet. Vi gør hvad vi kan for at undgå det og påvirke situationen.

Forudsætninger

Samtidig er det væsentligt at bemærke, at budgettet vi har vedtaget kun er holdbart under bestemte forudsætninger. Det ene er, at salget af Vierdiget gennemføres i 2015 og at der trods protester  sikres en gennemførelse. Sker dette ikke er hele grundlaget for kommunens budgetlægning væk med et pennestrøg og budgettet skal genåbnes.

Det andet er, at vi har forudsat at vi i årene 2017-2019 får den samme procentvise tilbagebetaling af regeringen i vores omprioriteringsbidrag og beskæftigelsesreform som vi får i 2016. Får vi ikke dette hænger vores investeringer og prioriteringer ikke sammen.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup og Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe