Skolerne er i fuld gang med udviklingen

Der er grund til at være stolt over Dragørs skolevæsen. Selvom det går godt skal vi ikke hvile på laurbærrene og skolerne har i disse år et markant fokus på faglig udvikling og kvalitet.

3. februar 2016 havde Politiken en artikel om undervisningsministeriets undersøgelse af skolerne på fire parametre, som er karaktergennemsnit, fraværsprocent, trivsel samt hvor stor en andel af undervisningen der varetages af faguddannet personale. Dragørs skolevæsen ligger i top 3 sammen med Allerød og Gentofte kommune.

En god nyhed og der er grund til at være stolt over Dragørs skolevæsen. Selvom det går godt skal vi ikke hvile på laurbærrene og skolerne har i disse år et markant fokus på faglig udvikling og kvalitet.

Reformen er implementeret

Den nye kommunalbestyrelse fik en stor opgave af folketinget ved at skulle implementere den nationale skolereform. En stor og svær opgave i 2014 og ved de beslutninger vi vedtog i 2014 for skolernes planlægning, gav vi også et tilsagn til, at vi allerede i 2015 ville ændre på disse, hvis skolerne fandt behov. Det gjorde skolerne og ved vedtagelsen af rammerne for skoleplanlægningen (omtalt som ramme notat 2.0) i marts 2015 som er gældende for skoleåret 2015/2016, ændrede vi på anmodning fra skolebestyrelser og ledelser, en lang række forhold. Det har bl.a. medført bedre samspil mellem SFO og skole, friere rammer til håndtering af den understøttende undervisning, lokalaftalen for arbejdstid er forlænget for yderligere to år og samtidig har der været en stor og inddragende proces om, hvilke krav der skal stilles til fremtidens ledelse af folkeskole.

I marts 2016 skal vi igen beslutte vilkårene for skoleplanlægningen i 2016/2017 og her har et flertal bestående af Socialdemokraterne, Venstre og Konservative på udvalgets møde i januar udtalt, at hvis der er behov for ændringer, skal ønsket komme fra ledelse og skolebestyrelse. Med andre ord er det helt afgørende for os, at vi politisk giver skolerne arbejdsro til at fortsætte det fantastiske stykke arbejde de har ydet i 2015/2016 og kun drøfter ændringer, hvis skolerne har behov for dette.

Skoleledelse

BFKU og Kommunalbestyrelsen igangsatte en inddragende proces for at beskrive kravene til fremtidens skoleledelse. Her blev bestyrelser, elever, personale, ledelse og politikere involveret. På baggrund af den inddragende proces og de udmeldinger der kom til fremtidens krav om skoledelse, blev det besluttet, at ændre på ledelsesstrukturen. Der er sat et meget kompetent hold af ledere, der i erfaring, kompetencer og viden supplere hinanden og som alle vil kunne videreudvikle kommunens skolevæsen i samarbejdet med elever, personale og forældre. De krav der er blevet efterspurgt er bl.a. tættere faglig sparring i hverdagen, mere nærværende personaleledelse, fokus på udvikling af faglige tilgange, øget fokus på håndtering af vanskelige sager, mere fokus på strategisk ledelse. Ønsker der er taget alvorlige og som alt sammen peger på, at skoleledelse i fremtiden stiller store krav til ledelsesteam og som vi i Dragør nu indfrier, så vi også i årene fremover, har en folkeskole der ligger i toppen af de danske skoler.

Øget børne og ungedemokrati

Som supplement til udviklingen af folkeskolen har vi på flere niveauer sat fokus på, at børn og unge skal have bedre indflydelse. Dragørs ungeråd er i fuld gang med deres arbejde og jeg har i høj grad oplevet, deres meget kvalificeret tilgang til at give indspark til unges behov. Vi har netop vedtaget at gå i partnerskab med Danske skolelever om at blive elevvenlig kommune. Det medfører bl.a. at elevrådende også får et økonomisk råderum, så de på tværs af årgangene kan tage ansvar for, hvilke tiltag der skal iværksættes for at bedre trivslen for eleverne. Og endelig har vi for de mindre årgange iværksat den brugerstyrede fritidsklub x2791, hvor vi i Børn, Fritids og Kulturudvalget har haft besøg af en gruppe drenge der selv har iværksat en sportsaktivitet der er bygget om et skydespil. Og drengene der selv organisere spillet, styrer den økonomi de har fået tildelt, satser på at gøre spillet landsdækkende, hvilket vi som politisk udvalg har støttet dem i. På denne måde går unge fra Dragør foran og viser vejen for andre kommuner.

Der skal ingen tvivl være om, at det har været svære og store beslutninger om skolevæsenet, vi har i perioder været i tvivl, men har fået gode råd af personale og ledelse, og ser nu den meget positive udvikling med et stærkt ledelseshold, gode rammer for planlægning af undervisning, en høj elevtrivsel, markante resultater og samtidig elever på alle alderstrin der tager ansvar for, at skolen skal være et godt sted at være.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritids- og Kulturudvalget