Nyt fra den politiske front

Det nye år er startet godt. I 2015 kommer der fokus på udbud af havnens erhvervsudvikling, der kommer nye boliger på Vierdiget, og der vil blive taget endelig stilling til, om der kommer en svømmehal i Dragør. Alle sager med stor bevågenhed, men andre spændende projekter er også i gang.

Det nye år er startet godt. I 2015 kommer der fokus på udbud af havnens erhvervsudvikling, der kommer nye boliger på Vierdiget, og der vil blive taget endelig stilling til, om der kommer en svømmehal i Dragør. Alle sager med stor bevågenhed, men andre spændende projekter er også i gang.

Skolerne

Først og fremmest har ACOV vedtaget en række nye beslutninger om skolernes planlægning for skoleåret 2015. Ingen tvivl skal der være om, at det er en stor udfordring at implementere regeringens folkeskolereform. Ved skoleårets start 2014 var den politiske melding, at vi senere på året ville revurdere beslutningerne. Hvad virker, hvad virker ikke. Det har vi gjort og har haft gode dialoger med forældre, personale, ledelse og børn. På baggrund af dette har vi ændret på en række vilkår for planlægningen af skoleåret. Beslutningerne kan du læse på Konservatives hjemmeside.

Det rådgivende skoleudvalg starter sit arbejde op allerede her i februar måned og vi ser frem til, at vi i dette år får inddraget langt flere forældre og børn i det rådgivende arbejde om den kommende skolepolitik.

ACOV vil i dette skoleår rykke endnu tættere på udmøtningen af skolereformen. En udmøntning der skal leve og organiseres af skolerne, men som vi skal præge politisk gennem en væsentlig mere aktiv skolepolitik.

Inklusion

Dragør kommune har i forbindelse med ændret aftalegrundlag med Tårnby kommune om specialundervisningen fået frigivet knap 2,8 millioner kr. BFKU besluttede på sit møde, at fordele 1,5 millioner af midlerne til styrket inklusionsindsats i skolerne og på udvalgsmøde i marts tager vi stilling til de sidste 1,3 millioner og det er ønsket, at disse også anvendes til styrket inklusion.

Mangt og meget er skrevet om inklusion. Jeg er glad for, at vi i Dragør har meldt ud, at inklusion ikke er en spareøvelse. At inklusion er for alle børn og unge. At vi bruger inklusion til at blive bedre til at arbejde pædagogisk, at være sammen på en anden måde, at skabe rummelighed i forhold til hinanden, men ikke mindst, at de børn der har et særligt behov for specialtilbud fortsat skal have dette. En udvikling vi følger nøje.

Havnen og husbåde

På seneste møde i BEPU udvalget blev sagen om husbåde behandlet. Desværre var der ikke flertal for at sætte processen i gang nu som Konservative ønsker. I stedet er beslutningen om husbåde skudt til vi har gennemført udbuddet af LP 70. Konservative vil fortsat arbejde for husbåde, men i et fornuftigt samspil med erhvervsudviklingen som er det store projekt på havnen.

Trafiksikkerhed

Konservative fik tidligere på året besluttet, at der skal udarbejdes en ny analyse af trafiksikkerheden i Dragør. Denne er nu udarbejdet og vil indgå som viden, når vi politisk prioritere de midler der hvert år er sat af. Selvom vi ikke har trafikfarlige veje i Dragør, meget få ulykker, er det vigtigt at vi skaber tryghed. Derfor skal vi have sat fokus på trafikadfærd, forståelse for hinanden i trafikken og forbedre de steder, hvor vi med små midler og redskaber kan regulere trafikken.

Parkering i rådhushaven

Konservative har altid været for, at der kan etableres parkeringspladser i Rådhushaven ved E.C Hammersvej. Vi har nu fået lavet en vurdering af belægningen på allerede eksisterende parkeringspladser og samtidig har der været en god dialog med naboerne på E.C Hammersvej. Det viser sig, at der vil være gener ved parkering i haven, samtidig med, at analysen reelt viser at der ikke er et behov. Derfor har vi lagt denne ide bort og vi kan glædes over, at der reelt er det antal parkeringspladser der er behov for i byen.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritids og Kulturudvalget.