Et godt konservativt budget

Sidste tirsdag blev der indgået budgetforlig mellem Konservative, Socialdemokraterne, Venstre  og DF for årene 2018-2021.

Budgettet er på mange områder et godt Konservativt budget. Det giver arbejdsro for alle kommunens dygtige medarbejdere, sikrer vores nuværende serviceniveau og er Dragør bruger ikke flere penge end vi tjener, og Dragør har samtidig en høj kassebeholdning. Havde Konservative helt selv kunne bestemme budgettet, havde vi også haft nye tiltag og nedsættelse af kommuneskatten.

Besparelser

Gennem en stærk Konservativ tilgang til vores budget i de foregående år står vi i den positive situation, at skatteindtægter overstiger udgifter. Udgiftsloftet er stramt styret gennem økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen, og så længe vi har balance skal vi “blot” overholde udgiftsloftet.

For 2018 betyder udgiftsloftet, at Dragør skal spare et mindre beløb på ca 4 millioner. Disse besparelser finder vi ved dels omlægninger internt i kommunen og tilpasninger til det faktiske forbrug på en række områder som fx brændstof til buskørsel, afregning med Tårnby kommune på beskæftigelsesområdet, vi tilpasser vores IT aftaler, laver en mindre besparelse på administrationen og en besparelse på integrationsarbejdet for flygtninge, da der kommer færre flygtninge end forudsat i tidligere budgetter.

Børn, fritids- og kulturområdet

Igen i år sikrer vi at der ikke sker nogle besparelser på børne og ungeområdet, men tvært imod flere tiltag: Vi har sikret de ekstra midler til klasser med særlige udfordringer og de nødvendige midler til etablering af 3 selvstændige skoler. Endvidere er vi meget tilfredse med, at der mellem forligspartierne er enighed om, at vi skal værne om vores kulturelle arrangementer i Dragør og udviklingen af det frivillige liv. I det hele taget er Børn, Fritids- og kulturområdet opprioriteret i kommunen.

Det tekniske område

Et væsentligt tema for os har været, at skabe en bedre sammenhæng mellem havnen og vej og gartnerafdelingen i forhold til løsning af vores håndværksmæssige opgaver. Et meget vigtigt fokusområde for Konservative er, at bevare vores dygtige vej og gartnerafdeling og derfor har vi fået indarbejdet, at vi skal se på, hvordan vi sammen med dem eventuel kan varetage flere af de opgaver, der i dag løses af andre.

I 2018 er vi i gang med den største anlægsopgave i mange år i Dragør, nemlig at bygge svømmehallen. Dette byggeri lægger beslag på hele vores anlægsbudget. Konservative er meget tilfredse med, at det er indskrevet i budgetaftalen, at vi allerede i starten af 2018 udarbejder en ny prioritering for Dragørs kommunes anlægsbudget fra 2019. Vi har brug for at få revurderet hele vores indsats på vedligehold af kommunale bygninger, udbedringer af vores veje og eventuelle nyinvesteringer.

Ældreområdet

På ældreområdet har vi det seneste år arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger. Velfærdsteknologi er til stor gavn for borgerne, men også for medarbejderne gennem mere hensigsmæssige arbejdsgange. Vi har haft stor succes med flere af de projektet, vi har sat i gang. De midler vi frigiver ved at arbejde smartere, er Konservative meget glade for, at der er enighed om at bibeholde på ældreområdet. Vi arbejder smartere, men beholder ressourcerne på området, så vi kan levere bedre service til borgerne. I mange andre kommuner ville man måske have lavet en reel besparelse, men for os er det vigtigt at opretholde velfærden.

Emner der ikke blev til noget

Selvom der er gode konservative fingeraftryk i budgettet, er der desværre også forhold, der ikke er medtaget og der ikke kunne opnås enighed om. Det ene er Konservatives ønske om at nedsætte skatten. Vi har en stor kassebeholdning og Dragør er som nævnt styret af regeringens service og anlægsloft for hvor meget vi kan bruge. Kommunen skal ikke unødigt spare op af borgernes penge. Kræver vi for mange penge ind i skatter  er det helt rimeligt at vi nedsætter skatten, så snart det kan lade sig gøre. Vi må konstatere, at der ikke er enighed mellem forligspartierne. Derfor er det så meget vigtigere at huske på, at vi tidligere på året fik nedsat grundskylden, da vi på et enkelt møde havde flertal med de øvrige borgerlige partier, idet Liste T´s Jens Passarge ikke deltog i et møde og Venstre kunne stille med en suppleant.

Et andet område, vi gerne ville have medtaget i budgettet, er White Water Park. Et kunstigt vandområde hvor paddle surfing kan udføres i bølger. Et tiltag der ville kræve ca 1 million fra kommunen, men som i høj grad kunne sætte Dragør på Danmarkskortet i forhold til nytænkning, turisme, tiltrække nye borgere og være til stor glæde for bl.a. ungdommen. Vi håber, vi efter valget kan få et flertal for både skattenedsættelser og iværksættelse af nye tiltag.

 

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmesterkandidat

Jerrik Walløe

Byrådsmedlem