Fakta om salg af Vierdiget

I de seneste uger har der været en heftig dialog på de sociale medier om salget. Der er indsendt underskrifter mod byggeriet, som nogle ikke finder er arkitektonisk i orden. Andre ønsker en helt anden løsning for Vierdiget.

Indledningsvis kan det nævnes, at den Konservative gruppe stemmer for godkendelse af lokalplanen. Det gør vi af flere årsager. Dels ønsker vi salget gennemført til tilbudsgiverens pris, som er landet på knap 90 millioner kr. Det giver os gode handlemuligheder for væsentlige forbedringer i kommunen. Der ud over finder vi, at Lind & Risør vil være en god samarbejdspartner, og at byggeriets kvalitet er i orden.

Kritikken af den arkitektoniske kvalitet lytter vi til, men betragter det også som en subjektiv vurdering. Det der er god kvalitet for den ene, behøver ikke være det for den anden.

Vilkår i udbuddet

Da ACOV godkendte udbudsmaterialet, valgte vi kun at stille få krav til byggeriet. Det var bl.a. At byggeriet har høj arkitektonisk kvalitet. At bebyggelsen tilpasses kystlandskabet og den eksisterende bebyggelse, ved at den maksimale bygningshøjde svarer til højden på bebyggelserne i nærområdet, og at bebyggelsens profil respekterer den nuværende byrand. At der primært sikres gode udsigtsforhold for såvel den planlagte bebyggelse som den omgivende eksisterende boligbebyggelse.

Baggrunden for, at vi ikke stillede specifikke krav til udformning var, at vi ønskede at give bygherren bedst mulige vilkår og at dette forhåbentlig også vil gavne tilbudsprisen. Samtidig er byggeriet underlagt en række regler om byggeri i kystnære zoner, der regulere byggeriets højde.

Med andre ord har vi med åbne øjne valgt ikke at stille specifikke krav til, hvad fx arkitektonisk kvalitet er.

Nedslag i prisen

I udbudsmaterialet er indskrevet, at der efter udbuddet skal foretages vurdering af bl.a. forurening på grunden, og hvis dette findes, kan der forhandles et nedslag i prisen. Det er et vilkår, der ville gælde, uanset hvilken tilbudsgiver der havde vundet udbuddet.

Forhandlinger med tilbudsgiver

Såfremt de indkomne bud overholder udbudsbetingelserne, er vi forpligtet til at acceptere disse, som de er, hvis vi ønsker den konkrete, tilbudte pris. Hvis vi politisk ønskede en anden udformning af husene, ændret beliggenhed på grunden eller lignende, kunne kommunen optage forhandlinger med den valgte tilbudsgiver. Tilbudsgiver ville da ikke være forpligtet til at følge sit tilbud. ACOV valgte ikke at optage forhandlinger.

Godkendelse af lokalplan

Når en lokaplan skal godkendes for et nyt byggeområde kan kommunen vælge enten at vedtage lokalplanen og lade denne danne ramme for udbudsbetingelserne, eller efterfølgende godkende en lokalplan når udbudsrunden er slut. ACOV har valgt det sidste.

Er Lind & Risør forpligtet til at ændre på deres byggeri?

Socialdemokraterne ønsker at ændre lokalplanen, Det vil betyde, at L&R skal ændre deres byggeri, hvis lokalplanen ændres. L&R kan vælge at gøre dette, men er ikke forpligtet til at gøre dette og kan derfor ophæve deres handel.

Hvis handlen hæves kan vi ikke vælge en anden leverandør og derfor skal der være en ny udbudsrunde.

Hvad vil en ny udbudsrunde medføre

Først og fremmest vil en ny udbudsrunde tage op til 1½ år at gennemføre. Det er vores vurdering, at Dragør kommune vil miste legitimitet som samarbejdspartner hos erhvervslivet.

Og endeligt må det forventes, at det vil være vanskeligt at opnå et brugbart politisk samarbejde om udbuddet, da Liste T og AmagerListen må forventes fortsat at ville etablere almene boliger, som en del af byggeriet.

Konsekvenser for budget 2016

Hvis ikke vi gennemfører salget af grunden på nuværende tidspunkt, og dermed sikrer indtjening på kr. 90 millioner, vil det have vidtgående konsekvenser for budgettet 2016-2019.

Først og fremmest skal vi indfri vores kassekredit til Indenrigsministeriet på kr. 35 millioner. Den oprindelige udgift til skolebyggeriet på St. Magleby skole på 55 millioner kr. skal således finansieres via kassetræk.

Store projekter (ny svømmehal, renovering af Hollænderhallen og udearealer ved skolerne) må stoppes. Budgettet for 2016-2019 må genåbnes og nyt budget vedtages.

Socialdemokraternes – med Allan Holst i spidsen – nuværende udmelding kalder derfor på stor bekymring for det fremtidige flertalssamarbejde. Falder sagen på grund af Socialdemokraternes holdningsskift, vil det have væsentlig betydning for kommunens økonomi.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Jerrik Walløe

Den Konservative byrådsgruppe