Dragørs skoler bliver tidssvarende

Dragørs skoler planlægges med 8 spor, og der nedlægges ikke nogle af de eksisterende klasser.

På BFK mødet i sidste uge behandlede udvalget sagen om, hvordan lokalesituationen kan løses, når der ikke skal sporreduceres fra det kommende skoleår. Baggrunden for denne sag er, at der i det tidligere flertals budget var indlagt forventet tilpasninger til 7 spor på udvalgte årgange og at det nye BFK udvalg i sidste måned traf beslutning om, at der ikke skal sporreduceres.

En ny og stærkere beslutning

På mødet traf et fælles BFK udvalg beslutning om, at der ikke sporreduceres i de kommende budgetår på nogle af årgangene. Det betyder i praksis, at Dragørs skoler planlægges med 8 spor og der ikke nedlægges nogle af de eksisterende klasser. En beslutning jeg er meget glad for er truffet i fællesskab og som sikrer børnene, at de kan forblive i deres eksisterende fællesskaber og klasser. En beslutning der skaber ro og tryghed og fremtidssikrer skolerne.

Hvad så med lokalerne

Med beslutningen om, at ingen klasser skal nedlægges og fordeles, vil der over de kommende år mangle 5 klasselokaler på skolerne. Årsagen til dette er, at der i den oprindelige skolestruktur er planlagt med færre klasselokaler når skolen ved Vierdiget lukker. En beslutning jeg udtrykte massiv bekymring for i sidste valgperiode.

Det er derfor med stor glæde, at et enigt udvalg sammen med Konservative stemmer har vedtaget, at løse lokaleproblematikken ved at bygge til på Dragør skole Nord. En fælles beslutning der skaber et stærkt politisk sammenhold om de fremtidige vilkår for skolerne.

Hvad vil der ske fremadrettet

Nu skal sagen videre i økonomiudvalget og KB og da der er bred enighed bør sagen blive behandlet uden de store problemer. Næste skridt er, at den kommende byggesag skal behandles og det forventes at byggeriet er afsluttet primo 2016.

Jeg vil gerne sige tak til alle partierne for at vi i fællesskab har løst en vanskelig sag til gavn for Dragørs elever.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Formand for Børn, Fritid og Kulturudvalget