Det vil de Konservative med skolerne i Dragør!

Der har i Dragør de seneste år været en heftig debat om skolerne. Om ledelsen. Om forvaltningen. Om høje klassekvotienter. Kritikken har været hård og gav til sidst udslag i et fakkeloptog til rådhuset. Om dette var en konsekvens af skolereformen eller det var fordi vi i Dragør gjorde det dårligere end gennemsnittet er der forskellige holdninger til!

I de Konservative har vi dog gennem hele forløbet ment, at vi rent faktisk har en rigtig god folkeskole i Dragør, med dygtige og engagerede lærere. Dette blev også bekræftet af KL’s analyse af de danske kommuners folkeskoler, hvor det viste sig at vi rent faktisk har en RIGTIG god folkeskole i Dragør. Der er dog fortsat behov for forbedringer i vor folkeskole, hvilket er noget vi også kontinuerligt vurderer og arbejder med.

Folkeskolen blev ligeledes et hovedtema i sidste års valgkamp. Det var noget der virkelig satte sindene i kog og blev debatteret heftigt på de sociale medier. Nu hvor røgen efter valgkampen har lagt sig og virkeligheden rammer os, bør vi reflektere over, hvad den rigtige løsning er for vore folkeskoler. Dette også under skyldig hensyntagen til hvad vi egentlig har råd til!

AOV’s konstituering og de generelle løfter fra sidste års valgkamp bygger blandt andet på følgende;

  • at vi skal have et 9. spor i Dragør
  • en maksimal klassekvotient på 24 elever per klasse
  • en igangsættelse af ombygning/renovering af Dragør skole

I de Konservative mener vi, at disse 3 valgløfter bør revurderes og afstemmes med de økonomiske realiteter!

  1. Har vi virkelig brug for et fuldt 9. spor? Eller kan vi klare os med et 9. spor på store årgange. Ser vi på dette års indskrivning til 0. klasse ligger vi totalt set 11 børn under en normering på 24 per klasse og kan dermed klare os med 8 spor! Et fuldt ekstra spor med 9 klasser koste cirka 20 millioner i ren drift om året. På hvilke andre områder skal vi spare dette beløb? Vor serviceramme bliver allerede i dag fuldt udnyttet, så vi kan ikke bare ligge denne omkostning oveni. Den seneste befolkningsanalyse understøtter at 8 spor rækker. Men i denne forbindelse har AOV så bedt om en ny prognose. Med nye faktorer indbygget, der kunstigt vil skabe højere børnetal i Dragør. Analyser er en forunderlig størrelse. Placerer man 250 nye boliger i byen og ”mener” at fødselsraten stiger, ja så får vi flere skolebørn. Realistisk – Tja! Det må tiden jo vise!
  2. Der har været bred enighed om, at der maksimalt må være 24 elever pr. klasse. Spørgsmålet bliver så, om søskendekriteriet skal vægtes højere end antallet på 24? I tilfælde af at et flertal ønsker at søskendekriteriet vægtes højest, skal vi have ændret skolernes styrelsesvedtægt. Vi mener dog ikke at Dragørs borgere ønsker mere end 24 elever per klasse, så vi foreslår en strikt styring af skoledistrikterne, med henblik på at sikre at der er plads til søskende fra andre distrikter. Derved står vi på mål for 24 elever per klasse.
  3. At ombygge Dragør skole vurderer vi vil koste kommunen et sted mellem 50 og 70 millioner DKK. En så stor investering vil fylde hele vor anlægsramme ud. Vi vil i Dragør ikke have råd til andet i den periode hvor ombygningen pågår. Hvilket anslås til minimum 2 år. Udover dette vil samtlige elever skulle ”genhuses”. Bør vi kigge ind i en anden løsning end 1 etage mere på Dragør skole? Kunne en udbygning på Nordstrandskolen eller St. Magleby være et bedre økonomisk alternativ

De første 2 punkter er rene politiske afgørelser, hvorimod det tredje er en opgave som ligger hos forvaltningen.

Forvaltningen bør komme med et forslag til en løsning. Dette med følgende politiske retningslinjer;

  • Der etableres et godt læringsmiljø
  • Der etableres lokaler der tager udgangspunkt i god trivsel
  • Der udarbejdes en økonomisk forsvarlig løsning der er billigere end 1 ekstra etage på Dragør skole

Vi mener at Kommunalbestyrelsen skal undlade at være sagsbehandlere og smagsdommere. Vi skal udstikke retningslinjer til forvaltningen, hvorefter vore kompetente ansatte på rådhuset skal udarbejde indstillinger til den bedst mulige løsning. Dette under hensyntagen til såvel læring, trivsel samt økonomi.

Vi ønsker ligeledes at bibeholde faste skoledistrikter som kan reguleres fra år til år. Dette vil medvirke til at klassekvotienterne kan balanceres.

Hos de Konservative forsøger vi at forholde os til en stram økonomi. Vi ønsker ikke at bruge Dragørs borgeres penge unødvendigt. De midler vi har til rådighed, skal vi anvende optimalt. En kostbar ombygning af Dragør Skole samt en investering i et ”måske” unødvendigt 9. spor, skaber ikke værdi for Dragør.

Det er vigtigt at vi over de næste måneder får diskuteret dette grundigt i skoleudvalget, således vi er klar til at lave de rigtige prioriteringer i efterårets budgetproces.

Konservative – Vi ønsker værdi for borgernes skattekroner og tager ansvar for vor folkeskole!

På vegne af den Konservative byrådsgruppe

Martin Wood Pedersen