Det sociale område er svært udfordret

I foråret 2021 behandlede kommunalbestyrelsen sagen om, hvorvidt Dragør kommune skulle opsige sit samarbejde med Tårnby kommune, om varetagelse af bl.a. det sociale område.

Socialdemokraterne stemte sammen med DF, Venstre og Liste T for at hjemtage området til Dragør kommune pr. 1. september 2021.

Konservative var bekymret

Den 31. marts 2021 behandlede kommunalbestyrelsen sagen og Konservative valgte ikke at stemme for hjemtagelsen. Vi anførte bl.a. følgende begrundelse for ikke at stemme for. ” C gr. finder ikke, at Dragør kommune i tilstrækkeligt omfang, fagligt som ressourcemæssigt, kan løfte de specialiserede opgaver på faglig forsvarlig vis, hvorfor vi ønsker at fastholde opgaverne i et forpligtende samarbejde, af hensyn til at sikre det bedste faglige niveau i borgernes sagsbehandling.”

Baggrunden for denne vurdering blev bl.a bygget på, at Dragør kommune har rekrutteringsudfordringer til området, der havde været ledelsesskift i afdelingen, men ikke mindst, at området i dag er så komplekst at selv store kommune er udfordret. Og da vi samtidig er en kommune der på andre specialiserede områder, fx byggesagsbehandling ikke kan få det til at hænge sammen, ønskede vi ikke at hjemtage opgaven. Vi syntes det var en alt for stor chance at tage, for de borgere der har brug for kommunens hjælp.

6 måneder senere er bekymringen bekræftet

1. september 2021 overtog kommunen opgaven. Udvalgsformanden for det sociale område, Nicolai Riber har talt varmt for hjemtagelsen, ligesom Dansk Folkeparti ved Morten Dreyer har hyldet hjemtagelsen af opgaverne på de sociale medier. Desværre gjorde de regning uden vært. For siden 31. marts 2021 hvor flertallet besluttede at hjemtage opgaverne, er socialområdet i Dragør kommune kuldsejlet. Politikerne har fået redegørelse på udvalgsmøder og forvaltningen har i en skriftlig redegørelse oplyst, ” Der har siden 2019 været forskellige udfordringer i afdelingen for sociale ydelser. Det har medført ledelsesskift to gange og afdelingen ledes pt. af direktionen, da nuværende afdelingsleder er stoppet. Der ud over har der været en stor personaleudskiftning i afdelingen og der er pt. vakante stillinger, da det er vanskeligt at rekruttere til området. Forvaltningen har i den forbindelse måtte indkøbe eksterne konsulent fra nu og et stykke ind i efteråret, hvilket vil medføre en yderligere udgift på området. Afdelingen står også over for indførelse af nye IT systemer. Det er forvaltningens vurdering, at den aktuelle normering i afdelingen er tilstrækkeligt, men at man er svært udfordret på opgaveløsningen, da der ikke er de tilstrækkelige faglige kompetencer i afdelingen, bl.a. qua medarbejderskifte, samt nyuddannet medarbejdere. Dette gælder særligt det hjemtagne fra Tårnby pr. 1. september samt helt generelt digitaliseringskompetencer og projektlederkompetence”

Hvad sker der nu?

Forvaltningen har måtte hyre flere eksterne konsulenter ind for at hjælpe med at løse opgaven og rette området op. Det kommer til at medvirke til en bekostelig merudgift for kommunen. Samtidig har forvaltningen været nødsaget til, at spørge Tårnby kommune om de fortsat kan bistå i løsningen af opgaven, selvom vi har hjemtaget. Det er helt åbenlyst, at der er sket et alvorligt svigt fra den politiske ledelse af udvalgsformanden og borgmesteren. Uagtet at området var svært udfordret har man hjemtaget opgaverne og nu er vi kuldsejlet.

Konservative rejser sagen på førstkommende Socialudvalgsmøde og beder om en grundig analyse af dels de økonomiske merudgifter, samt hvordan Tårnby bistår os i den svære situation, og mulighederne fremadrettet. For os er det vigtigste, at den enkelte borger ikke kommer i klemme i et system der ikke fungerer.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat

Konservative