Den økonomiske forudsigelighed

I sidste uge sende Indenrigsministeriet et brev til Dragør kommune. Et alvorligt brev som ingen kommuner ønsker at modtage. Af brevet fremgik det, at Dragør kommune ikke overholder reglerne for kassebeholdning og vores samlede likviditet er alt for lav. Ministeriet beder om en handleplan og konsekvensen er, at hvis ikke der rettes op, kommer kommunen under administration. Det gule kort er givet.

Hvordan var det så lige vi endte her

I de sidste mange år har den samlede kommunalbestyrelse skulle foretage besparelser hvert år. Det har haft sin årsag i at vi bl.a. har brugt for mange penge på kommunal service end det regeringen tillader og det andet er, at udligningen har været stigende.

I valgperioden 2014-2017 blev ført en meget stram økonomisk politik i et samarbejde mellem Konservative, Venstre, Socialdemokraterne og DF. Fire partier med store forskelligheder, men hvor fokus i fællesskab var, at vi skulle sikre en kassebeholdning så vi har til uforudsete udgifter, vi skulle overholde aftalerne med regeringen, og vi ville foretage de nødvendige besparelser, så vi kunne sikre Dragørs fremtid.

Fra 2018 har der været et andet fokus. For det første har der været en konstituering mellem Venstre, DF og Socialdemokraterne, hvor det i de første to år, var tydeligt, at socialdemokraterne skiftede fokus sammen med DF og kom med alverdens forslag til øget offentlig forbrug. Det øget forbrug kombineret med udligning og færre skatter medførte et stort kassetræk. Ultimo 2017 var kassebeholdningen kr. 168,- og er i 2. kvartal 2020 under kr. 14 mio.

Og i uge 6 i 2020 var krisen tydelig. Kommunens direktion redegjorde for truslerne for en alt for lav kassebeholdning, samtidig med, at vi fik resultatet af regnskab 2019, hvor der var varige budgetoverskridelser påkr. 22 mio. Samtidig havde de tre partier tidligere vedtaget et strukturprojekt med besparelser for kr. 12 mio som aldrig blev udmøntet, hvorfor besparelseskravet i alt blev 34 mio. I april måned blev budgettet så genåbnet. Konservative fremlagde besparelser på 34 mio med virkning fra 1. januar 2021 og Liste T, Socialdemokraterne, Venstre og DF vedtog kun at spare kr. 7 mio og besluttede sig for, at resten kunne man nok finde ved budgetvedtagelsen i oktober måned 2020.

Vejen til den økonomiske krise var dermed lagt. For det første vedtog man ikke de besparelser der var nødvendige. Man skubbede dem foran sig, velvidende, at jo senere på året man vedtager besparelser, jo sværere og sværere bliver det for forvaltningen at få det til at have virkning fra 1. januar 2021.

Hvad har Konservatives forslag været

Den 30. april 2020 fremlagde vi et forslag til genopretning. Vores forslag var trestrenget. For det første stoppe de fleste anlægsudgifter i 2020, fordi det ville have en positiv styrkelse af vores kassebeholdning. Dernæst et forslag om besparelser på 33 mio kr. på vores drift, og fra 2021 en revurdering af vores samlede anlæg, så vi kan sikre, at vi får vedligeholdt vores bygninger. Det var store besparelser vi bød ind med, men nødvendige. Fra et konservativt perspektiv må vi spare når vi bruger mere end vi har råd til. Vi må lægge til side, når vores kassebeholdning er lav, og vi må træffe beslutningerne, selvom man bliver upopulær.

Udligningen har hjulpet lidt

I foråret kom der en ny landsdækkende udligningsreform og en økonomiaftale mellem KL og Regeringen. En ordning der giver Dragør markant bedre vilkår. Vi skal samlet betale mindre, hvilket primært skyldes, at vi modtager mange flere penge i øvrige tilskud fra staten. Men det løser ikke Dragørs problemer, fordi de øgede tilskud, bl.a. er givet på grund af coronasituationen. Så vi har samtidig flere udgifter. Hvis ikke vi havde haft øget udgifter i forbindelse med coronasituationen, havde vi blot skulle betale mere i udligning.

Så besparelseskravet til Dragørs kommunalbestyrelse er blevet lidt bedre, men virkeligheden er her i august måned, at vi nu skal spare kr. 20 mio fra 1. januar 2021 og dette beløb skal stige til kr. 25 mio kr fra 2022. Hvis vi gør dette, kan vi langsomt begynde at bygge vores kassebeholdning op. Men det kræver at vi overholder alle budgetter i 2020 og der i de kommende år ikke kommer budgetoverskridelser.

Forbrugsfesten i Dragør fortsætter

Ved budgetrevisionen i april 2020, hvor man kun vedtog en marginal besparelse fik Liste T overdraget ansvaret for den økonomiske genopretning af Socialdemokraterne, Venstre og DF. Straks efter denne aftale så vi den nye økonomiske politik i Dragør. På et hasteindkaldt møde optog man lån for kr. 55 mio hvor de kr 35 mio var til driftsudgifter og styrkelse af kassebeholdning og kr. 20 mio til reservering til at bygge en havnepromenade. I august måned har vi på et kommunalbestyrelsesmøde så fået yderligere syn for sagen. Liste T har i spidsen, sammen med Socialdemokraterne og DF besluttet, at de gerne vil låne kr. 30 mio yderligere til drift og anlæg, hvis regeringen giver lov. Og samtidig har de tilkendegivet, at skattestigninger er vejen frem. Dansk Folkeparti har senest kvitteret i Dragør Nyt med, at skatten skal stige med 1%. Det bliver et spændende efterår i Dragør. Fortsætter forbrugsfesten finansieret ved skattestigninger og gældsætning af Dragør, eller kan vi få et flertal for at føre en ansvarlig økonomisk politik. Tiden må vise det.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Medlem af Kommunalbestyrelsen

Det Konservative Folkeparti