Ældreområdet styrkes

2,3 millioner til styrket rehabilitering og indsatsen på omsorgscentret Enggården. De resterende kr. 800.000,- anvendt til at fjerne den indlagte besparelse på kr. 100.000,- på hjemmepleje om morgenen og styrke indsatsen for hjælp til ældre i eget hjem.

Alle kommuner i landet har mulighed for at søge en statslig pulje til styrkelse af ældreområdet. Dragør er berettigede til kr. 3,1 million fra denne pulje.

Social og Sundhedsudvalget prioriterede på sidste møde, hvordan disse midler skal anvendes, da dette skal fremgå af ansøgningen til ministeriet.

Udvalget besluttede, at bruge kr. 2,3 millioner til styrket rehabilitering og indsatsen på omsorgscentret Enggården. De resterende kr. 800.000,- blev anvendt til at fjerne den indlagte besparelse på kr. 100.000,- på hjemmepleje om morgenen og styrke indsatsen for hjælp til ældre i eget hjem (hjemmehjælp/hjemmepleje) for de resterende kr. 700.000,-.

Konservative fastholder sin politik

Ved budgetvedtagelsen for 2014 stemte Konservative imod forringelser på hjemmeplejens tilbud til ældre. Det fik vi på dette tidspunkt ikke flertal for, men det lykkedes nu, at genetablere ordentligt tid til morgenbesøg fra hjemmeplejen. At vi samtidig styrker den generelle indsats til ældre i eget hjem har været vores politiske fokusområder i mange år.

Omsorgscenteret Enggården

Mangt og meget har været skrevet i Dragør Nyt de seneste par måneder om Enggården. Særligt har de Radikale været ude med riven og har i kraftige vendinger kritiseret indsatsen. Vivil gerne opfordre Radikale i Dragør til, at sætte sig grundigt ind i tingene og gå i dialog med forvaltningen om eventuelle kritikpunkter, før de i læserbreve hænger en hel medarbejdergruppe ud for dårlig indsats. For virkeligheden er, som på alle andre arbejdspladser, at der hver dag bliver udført meget godt arbejde på Enggården og andre gange er der både fejl og plads til forbedringer. Men en offentlig kritik på denne måde fra et politisk parti, der peger direkte på indsatsen fra personalet der ikke kan tage til genmæle i pressen er efter vores vurdering ikke fair.

Der er ingen tvivl om, at den faglige indsats skal styrkes. Den plan blev lagt for et år siden og der er udarbejdet en handlingsplan for dette og politikerne har bakket op. Processen er i fuld gang, men det er også tiltag der tager tid. Der er udarbejdet nye faglige instrukser og vejledninger for pleje, medicinhåndtering med videre. Der er udarbejdet plan for kompetence udvikling og rekruttering af sygeplejefagligt personale og ansættelse af flere social- og sundhedsassistenter. Hvis der skal rejses kritik skal den rettes mod sidste og forrige kommunalbestyrelse der alle har sovet i timen, da vi fik kritiske rapporter fra embedslægeinstitutionen. Her blev der ikke stillet yderligere krav fra det politiske system, før end vi i forrige børn,social- og sundhedsudvalg fik sat fokus på kompetenceudviklingen.

Vi skal træffe nogle valg

Social- og sundhedsudvalget skal på mødet i marts iværksætte en analyse af normeringsforholdende på Enggården. Hvilket kvalitets og serviceniveau skal der være. Hvilke tiltag der skal være udover basis plejen. Hvor tit skal man have muligheden for at komme ud og gå tur, hvilke aktiviteter skal der være i hverdagen. Alt sammen noget der skal kobles op på, hvor mange medarbejdere der er behov for og arbejdsrutiner. Denne analyse vil komme til at udfordre os som politikere. Vi skal træffe nogle reelle valg og være klar til at stå på mål for vores prioriteringer.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Birgitte Brix Bendtsen

Den Konservative byrådsgruppe